Business Banking - BRED Bank Cambodia

ជ្រើសរើសធនាគារអាជីវកម្មល្អដាច់គេនៅកម្ពុជា

ជ្រើសរើសធនាគារអាជីវកម្មល្អដាច់គេនៅកម្ពុជា

ងាយស្រួលសម្រាប់សេវាធនាគារអាជីវកម្ម

ចាប់តាំងពីឈានជើងចូលក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ យើងបានខិតខំសាងខ្លួនឲ្យក្លាយជាធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ចំណុចនេះ មានន័យថាយើងខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មដែលជាអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីតម្រូវការ និងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយជាក់លាក់ លើបញ្ហាដែលលោកអ្នកប្រឈមក្នុងអាជីវកម្ម។ ក្នុងន័យនេះ គឺយើងខ្ញុំមានតួនាទីជាបង្អែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងជំនាញដើម្បីគាំទ្រផែនការក្នុងការជួយលោកអ្នកឱ្យសម្រេចគោលដៅ។ សូមចំណាយពេលបន្តិច ដើម្បីសិក្សាពីអ្វីដែលយើងខ្ញុំអាចផ្តល់ជូនលោកអ្នក និងធ្វើការជ្រើសរើសសេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែប ដែលច្នៃសម្រាប់តម្រូវការរបស់លោកអ្នក។

កញ្ចប់គណនី

កញ្ចប់គណនី Classic និង Corporate របស់យើងខ្ញុំ ផ្តល់ជូននូវសេវាធនាគារប្រចាំថ្ងៃដ៏សមរម្យដែលលោកអ្នកត្រូវការ។ គ្រាន់តែជ្រើសរើសកញ្ចប់គណនី ដែលសក្តិសមនឹងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ឥណទាន

មិនថាលោកអ្នកកំពុងត្រូវការទុនបង្វិលអាជីវកម្មដើម្បីគាំទ្រតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ហិរញ្ញទានទ្រព្យសកម្មដើម្បីពង្រីកសមត្ថភាពអាជីវកម្ម ឬអ្នកមានតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មស្មុគស្មាញនោះទេ ធនាគារ ប្រេដ មានឥណទានត្រឹមត្រូវសម្រាប់តម្រូវការរបស់លោកអ្នក។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់

បង្កើនសាច់ប្រាក់ឲ្យបានច្រើនបំផុតជាមួយនឹងជម្រើសគណនីគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់យើងខ្ញុំ។ ទទួលបានការប្រាក់លើសមតុល្យគណនីប្រចាំថ្ងៃ ឬព្រមព្រៀងលើរយៈពេលកំណត់ ដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ត្រឡប់មកវិញ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍

យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍លើសពីស្តង់ដារទូទៅ ដោយផ្តល់ជូននូវកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិកដោយមិនទាមទារឲ្យលោកអ្នកចំណាយសូម្បីមួយកាក់មួយសេន!

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាទូទាត់

ជ្រើសរើសសេវាទូទាត់តាមប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនឆូតកាតទំនើបទាន់សម័យ និងមានតំលៃសមរម្យជាមួយសេវាកម្មងាយស្រួលផ្សេងទៀតរបស់យើងខ្ញុំ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ទីផ្សារសកល

ក្នុងនាមជាធនាគារអន្តរជាតិ យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវភាពឥតខ្ចោះនៃសេវាធនាគារដ៏ទូលំទូលាយលើតម្រូវការសេវាប្តូរប្រាក់ និងរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិរបស់លោកអ្នក។

ស្វែងយល់បន្ថែម

សេវាធនាគារលើអុីនធើណិត

សេវាកម្មធនាគារលើអ៊ីនធើណិតរបស់យើងខ្ញុំ អនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារសំខាន់ៗជាច្រើនដោយផ្ទាល់ពីការិយាល័យដ៏មានផាសុកភាពរបស់លោកអ្នក។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ជ្រើសរើសកញ្ចប់គណនីអាជីវកម្មដែលសមស្របបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក

កញ្ចប់គណនីអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំ មិនត្រឹមតែផ្តល់ជូននូវមធ្យោបាយសេវាធនាគារប្រចាំថ្ងៃដែលលោកអ្នកត្រូវការ ដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មទទួលបានជោគជ័យប៉ុណ្ណោះនោះទេ ប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏នឹងទទួលបានការប្រឹក្សា និងជំនួយពីប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងប្រកបដោយបទពិសោធដែលអាចកែសម្រួលផលិតផល និងសេវាកម្មធនាគាររបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់លោកអ្នក និងផ្តល់បន្ថែមការយល់ដឹងនិងការគាំទ្រដែលបន្ថែមគុណតម្លៃពិតប្រាកដចំពោះផែនការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

កញ្ចប់គណនី Classic

កញ្ចប់គណនី Classic របស់យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនអ្វីគ្រប់យ៉ាង ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យមត្រូវការដើម្បីរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុ។ សំខាន់ជាងនេះ គឺក្រុមប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើងខ្ញុំនឹងចូលខ្លួនមក ដើម្បីជួយអតិថិជនក្នុងការជ្រើសរើស ផលិតផល និងសេវាកម្ម។

  • ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អាជីវកម្មដែលកំពុងរីកចម្រើន
  • ជម្រើសនៃគណនីចរន្ត និងគណនីគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់
  • រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល ឬអន្តរជាតិ
  • ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាអាជីវកម្ម
  • សាខាធនាគារ សេវាធនាគារលើអុីនធើណិត និងកម្មវិធីលើទូរសព្ទ

កញ្ចប់គណនីអាជីវកម្ម

កញ្ចប់គណនីអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ប្រេដ សក្តិសមនឹងអាជីវកម្មធំៗ និងអាជីវកម្មធុនមធ្យមដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ វាផ្តល់ជូននូវតម្រូវការសេវាធនាគារប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកក៏ដូចជាការទទួលបានកញ្ចប់ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលត្រូវបានរៀបចំ ដែលលោកអ្នកអាចអភិវឌ្ឍបានដោយមានការគាំទ្រពីប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនង។

  • សមស្របសម្រាប់អាជីវកម្មធំៗ
  • ទទួលបានជំនួយពីប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនង
  • ទទួលសេវាធនាគារក្នុងបន្ទប់រង់ចាំពិសេស
  • រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល និងអន្តរជាតិ
  • ជម្រើសគណនីគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ក្នុងការទទួលបានការប្រាក់

ធ្វើឲ្យសាច់ប្រាក់ធ្វើការកាន់តែខ្លាំងជាងមុន

នៅពេលធ្វើអាជីវកម្ម ចំណុចសំខាន់មួយគឺ ស្វែងរកវិធីធ្វើឲ្យលុយបង្កើតលុយ គ្រប់ម៉ោង គ្រប់វិនាទី។ ចំពោះចំណុចនេះ លោកអ្នកពិតជាចាំបាច់ត្រូវការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ដ៏ត្រឹមត្រូវ។

ធនាគារ ប្រេដ ផ្តល់ជូននូវជម្រើសផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ដើម្បីទទួលបានការប្រាក់ពីសមតុល្យគណនី ដូច្នេះលោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រងកម្រិតប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់បានគ្រប់ពេល។ ប្រសិនបើលោកអ្នកជាម្ចាស់គណនីអាជីវកម្ម (Corporate) នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ ០,២៥% នៅពេលសមតុល្យគណនីលើសពី ១០០០ ដុល្លារ (ការប្រាក់ ០,៣៥% សម្រាប់គណនីប្រាក់រៀល)។
គណនីភ្ជាប់ការសន្សំ ទាំងគណនី Classic និង គណនីអាជីវកម្ម (Corporate) របស់យើងខ្ញុំ ក៏ផ្តល់ជូនការប្រាក់លើសមតុល្យគណនីលើសពី ១០០០ ដុល្លារ។ ចំពោះគណនី Classic ទទួលបានការប្រាក់ ០,៥% និង ០,៧៥% សម្រាប់គណនីអាជីវកម្ម (Corporate)។
គួររំលឹកជាថ្មីម្តងទៀតថា អត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់ប្រសិនបើលោកអ្នកសន្សំជាប្រាក់រៀល។

គណនីគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់

យើងខ្ញុំផ្តល់អត្រាការប្រាក់លើគណនីគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់អាស្រ័យលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកតម្កល់ទុក។ អត្រាការប្រាក់ស្ថិតនៅចន្លោះចាប់ពី ១% លើសមតុល្យ លើសពី ១០០០ ដុល្លារ ទៅ ២% លើសមតុល្យលើសពី ១០០ ០០០ ដុល្លារ។ ជាមួយនឹងគណនីគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ លោកអ្នកអាចចូលប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់បានគ្រប់ពេល។

គណនីសន្សំមានកាលកំណត់

ជាមួយនឹងគណនីសន្សំមានកាលកំណត់ លោកអ្នកអាចទទួលបានអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមានតម្រូវការចំណាយសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយទេ លោកអ្នកអាចដាក់ប្រាក់សន្សំនៅធនាគារ ប្រេដ ដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ល្អខ្ពស់បំផុតពីយើងខ្ញុំ។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសរយៈពេលសន្សំចាប់ពី ៣ខែ ទៅ ៣៦ខែ។ រយៈពេលសន្សំកាន់តែយូរ ការប្រាក់ទទួលបានក៏កាន់តែខ្ពស់។ ជាពិសេស លោកអ្នកក៏អាចបើកគណនីជាមួយជម្រើសរូបិយប័ណ្ណ ហើយលោកអ្នកក៏អាចទទួលយកការប្រាក់ជាមុន ប្រចាំខែ ឬដល់កាលកំណត់។ គួរកត់សម្គាល់ផងដែរថានឹងមានការផាកពិន័យ ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើការដកប្រាក់សន្សំមុនពេលកំណត់ដែលបានព្រមព្រៀង។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីជម្រើសគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់យើង។
ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ។

ហេតុអ្វីមិនស្នើឲ្យខាងយើងខ្ញុំទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក? យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការប្រឹក្សាលើតម្រូវការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ និងរៀបចំការជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើងខ្ញុំ។

ឥណទានដែលសក្តិសមនឹងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក

ពេលអាជីវកម្មរីកចម្រើនរមែងត្រូវការសាច់ប្រាក់ ហើយយើងខ្ញុំយល់ច្បាស់អំពីរឿងនេះ។ ធនាគារ ប្រេដ បានបើកដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ដោយយើងខ្ញុំឃើញច្បាស់អំពីកំណើនរីកលូតលាស់ប្រកបដោយសក្តានុពលរបស់កម្ពុជា។ នៅពេលក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួន យើងប្រាកដជាឃើញសន្ទុះនៃជំនួញអាជីវកម្ម មហិច្ឆតា និងឱកាសឈានទៅរកភាពលូតលាស់ដរាបណាពួកគាត់ទទួលបានទុនត្រឹមត្រូវ ហើយនោះជាមូលហេតុដែលយើងខ្ញុំនៅទីនេះ។ ធនាគារ ប្រេដ គឺជាធនាគារដែលមាត្រដ្ឋានគ្រឹះទុនហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ និងគោលបំណងយ៉ាងធំធេងក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងទីផ្សារកម្ពុជា ហើយយើងក៏មានភាពជឿជាក់លើការប្រតិបត្តិដែលត្រឹមត្រូវផងដែរ។ ក្រុមប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនង ដែលពោរពេញទៅដោយបទពិសោធរបស់យើងខ្ញុំ គឺជាអ្នកប្រឹក្សាអាជីវកម្ម​​ដែលអាចជួយក្នុងការវាយតម្លៃ​លើតម្រូវការរបស់លោកអ្នក​ ហើយវិភាគលើការជ្រើសរើសនៃរចនាសម្ព័ន្ធទុនដែលសក្តិសម​ និងត្រឹមត្រូវដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។ សូមស្វែងយល់អំពីប្រភេទឥណទានរបស់យើងខ្ញុំ និងពិនិត្យមើលការចំណាយដែលពាក់ព័ន្ធ។ ជំហានបន្ទាប់ សូមជជែកពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ អំពីតម្រូវការជាក់លាក់របស់លោកអ្នក​។ យើងខ្ញុំពិតជារីករាយក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជួយដល់លោកអ្នក។

ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

យើងអាចជួយលោកអ្នកជាមួយដំណោះស្រាយលើភាពស្មុគស្មាញនៃហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈផ្តល់ការប្រឹក្សាជ្រោមជ្រែង និងណែនាំផលិតផលឲ្យត្រូវនឹងតម្រូវការ ដើម្បីឱ្យប្រាកដថាប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកដំណើរការបានរលូនគ្រប់ពេល។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ឥណទានទុនបង្វិលអាជីវកម្ម

រាប់ចាប់ពីលក្ខខណ្ឌដកសាច់ប្រាក់លើសឥណទានកំណត់ (Overdraft) រហូតដល់ឥណទានបង្វិល ឬឥណទានដែលមានកាលកំណត់ យើងខ្ញុំអាចផ្តល់ទុនបង្វិលអាជីវកម្មដែលលោកអ្នកត្រូវការ​ ដើម្បីរក្សាប្រតិបត្តិការដែលកំពុងដំណើរការឲ្យទៅមុខយ៉ាងរលូន ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលដែលអាជីវកម្មកំពុងតែរីកចម្រើន។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ហិរញ្ញទានទ្រព្យអាជីវកម្ម

នៅពេលនិយាយដល់ទុនចំណាយលើអចលទ្រព្យ និងឧបករណ៍ថ្មីៗ យើងនឹងឃើញរួចជាស្រេចនូវខ្ទង់ចំណាយជាច្រើនដើម្បីកែប្រែមុខមាត់ថ្មីនៃអាជីវកម្មឲ្យកាន់តែប្រសើរ។ យើងខ្ញុំអាចជួយលោកអ្នកក្នុងការទទួលបាននូវទុនដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីការរីកលូតលាស់ ខណៈពេលការទូទាត់សងសមស្របនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នក។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដល់បុគ្គលិករបស់លោកអ្នកដោយមិនចំណាយសូម្បីមួយកាក់មួយសេន!

រាល់អាជីវកម្មទាំងអស់ត្រូវពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបើកប្រាក់បៀវត្សន៍។ យើងខ្ញុំយល់ច្បាស់លើបញ្ហានេះ។ ទោះបីជាវាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឱ្យប្រាកដថា បុគ្គលិកគ្រប់រូបទទួលបានប្រាក់ខែគ្រប់ចំនួន និងមិនយឺតយ៉ាវ ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំគិតថាវាគួរតែប្រសើរជាងនេះ។

កញ្ចប់សេវាប្រាក់បៀវត្សន៍នេះ មានឈ្មោះថា “រីករាយ” ដែលជាកញ្ចប់សេវាផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញដល់បុគ្គលិក ដោយបានរៀបចំឡើងដើម្បីបន្ថែមគុណតម្លៃពិតប្រាកដដល់បុគ្គលិកទាំងអស់របស់លោកអ្នក។ ជាងនេះទៀតសោធ “រីករាយ” ផ្តល់ឱ្យបុគ្គលិករបស់លោកអ្នកនូវផលិតផល និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលពួកគាត់ត្រូវការ (រួមទាំងធនាគារប្រចាំថ្ងៃ ឥណទានទិញផ្ទះថ្មី សន្សំ និងឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល) ខណៈពេលជួយបង្កើនភក្តីភាព និងផលិតភាពការងាររបស់បុគ្គលិក។

ចង់ស្វែងយល់បន្ថែម? យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក។

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សន៍ដ៏រំភើបរីករាយនេះ រួមផ្សំនឹងអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក សូមពិភាក្សាជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនង ឬបំពេញព័ត៌មានដើម្បីខាងយើងខ្ញុំទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក។

ជម្រើសដំបូងសម្រាប់សេវាទូទាត់កាន់តែឆ្លាតវៃ

បច្ចុប្បន្នសេវាទូទាត់ពិតជាផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ បច្ចេកវិទ្យាថ្មីបានផ្លាស់ប្តូរវិធីទូទាត់ពេលទិញទំនិញ និងសេវាកម្មនៅទូទាំងពិភពលោក។ ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់អេឡិចត្រូនិច កំពុងលុបបំបាត់ការចំណាយដោយប្រើក្រដាសប្រាក់។
លោកអ្នកត្រូវប្រាកដ និងជ្រាបច្បាស់អំពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនឆូតកាតទូទាត់សាច់ប្រាក់របស់ធនាគារ ប្រេដ។ ម៉ាស៊ីនឆូតកាតយើងខ្ញុំ គឺជាម៉ាស៊ីនទូទាត់ប្រាក់តែមួយគត់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលទទួលយកការទូទាត់តាមរយៈ Apple Google និង Samsung Pay ក៏ដូចជាការប្រតិបត្តិសាច់ប្រាក់តាមរយៈ VISA និងម៉ាស្ទ័រកាតផងដែរ។

ចង់ស្វែងយល់បន្ថែម ? យើងខ្ញុំនឹងទំនាក់ទំនងទៅលោកអ្នក។

ដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនទូទាត់ទំនើបចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំ សូមពិភាក្សាជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យើងខ្ញុំ ឬបំពេញព័ត៌មានស្នើការទាក់ទងត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃនេះ។

ជ្រើសរើសធនាគារអន្តរជាតិដ៏ពិតប្រាកដដើម្បីទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោក

ធនាគារ ប្រេដ គឺជាជម្រើសឥតខ្ចោះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ និងតម្រូវការទូទាត់អន្តរជាតិ។ ធនាគារ ប្រេដ គឺជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធធនាគារធំបំផុតនៅអឺរ៉ុប ហើយយើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ដើម្បីដំណើរការទៅទីផ្សារពិភពលោកយ៉ាងទូលំទូលាយ។

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

អត្រា (ហាងឆេង) របស់យើងខ្ញុំត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយយើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវអត្រាប្តូរប្រាក់ល្អប្រកបដោយភាពសុក្រិតគ្រប់រូបិយប័ណ្ណជាច្រើនរួមមាន ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់រៀល អឺរ៉ូ ផោនអង់គ្លេស ដុល្លារស្វីស ដុល្លារអូស្ត្រាលី ថៃបាត ដុល្លារកាណាដា យ៉ន់ចិន ដុល្លារហុងកុង យេនជប៉ុន និងដុល្លារសិង្ហបុរី។

កិច្ចសន្យាអត្រាប្តូរប្រាក់

យើងខ្ញុំក៏អាចជួយលោកអ្នកក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យអតិបរិមាលើអត្រារូបិយប័ណ្ណ នាពេលអនាគតដោយកំណត់យកអត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះជាគោល។

ត្រូវការការណែនាំលើអត្រាប្តូរប្រាក់? យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក។

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីជម្រើសប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណបរទេសរបស់យើងខ្ញុំ សូមពិភាក្សាជាមួយប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នក ឬផ្តល់ព័ត៌មានដើម្បីយើងខ្ញុំទាក់ទងទៅលោកអ្នកថ្ងៃនេះ។

សេវាធនាគារតាមចិត្តរបស់លោកអ្នក ជាមួយសេវាធនាគារលើអ៊ីនធើណិតដ៏ទំនើបរបស់យើងខ្ញុំ

ខណៈពេលដែលយើងផ្តោតតម្លៃចំពោះទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មរឹងមាំ និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើអាជីវកម្មដោយការជួបផ្ទាល់ក្តី យើងខ្ញុំក៏ប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំចំពោះសេវាធនាគារលើអ៊ីនធើណិតផងដែរ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តី យើងគ្រប់គ្នាកំពុងរស់នៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី ២១ ហើយយើងទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលវេលាជាច្រើននៅលើអ៊ីនធើណិត។ នេះមានន័យថាលោកអ្នកអាចប្រើកម្មវិធី ដែលត្រូវការសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារដ៏ទូលំទូលាយយ៉ាងទៀងទាត់ ដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់តែម្តងដើម្បីប្រើសេវាធនាគារលើគ្រប់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចរបស់លោកអ្នក ដើម្បីត្រួតពិនិត្យគណនីទាំងអស់របស់លោកអ្នក។

ក្នុងចំណោមប្រតិបត្ដិការសេវាធនាគារជាប្រចាំ លោកអ្នកអាចពិនិត្យសមតុល្យ និងរបាយការណ៍ (រួមទាំងការ ទូទាត់ទឹកប្រាក់ទាំងដុល) និងអ្វីជាច្រើនទៀត។ យើងខ្ញុំក៏មានមុខងារសេវាធនាគារជាច្រើនទៀតផងដែរ ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកធ្វើជាម្ចាស់ពេលវេលា និងទីកន្លែងដែល លោកអ្នកចង់ធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារ។

ភ្ជាប់តែម្តង អាចប្រើលើគ្រប់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចរបស់លោកអ្នកទាំងអស់

សេវាធនាគារលើអ៊ីនធើណិតពិតជាមានភាពងាយស្រួលជាមួយធនាគារ​ ប្រេដ។ លោកអ្នកអាចចូលទៅពិនិត្យគ្រប់ប្រតិបត្តិការទាំងគណនីលក្ខណៈអាជីវកម្ម និងគណនីលក្ខណៈបុគ្គលរបស់លោកអ្នកទាំងអស់ដោយភ្ជាប់តែម្តង។ ដូច្នេះលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ទូរសព្ទដៃ ថេបប្លេត កុំព្យូទ័រយួរដៃ ឬកុំព្យូទ័រលើតុរបស់លោកអ្នកដែលងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក។

ពិនិត្យរបាយការណ៍របស់លោកអ្នក

ពីសេវាធនាគារលើអ៊ីនធើណិតនេះ ឥឡូវលោកអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍ធនាគាររបស់លោកអ្នកចាប់ពីខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០ តទៅ។

ការទូទាត់កាន់តែងាយស្រួល

យើងខ្ញុំបានបង្កើតភាពងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់។ ដោយផ្តោតលើភាពងាយស្រួលស្វែងរក យើងខ្ញុំបានបង្កើតតួនាទីមួយដោយបង្ហាញអ្នកទទួលផលក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិនៅលើអេក្រង់តែមួយ ដូច្នេះអ្នកអាចទូទាត់ប្រាក់ដល់អ្នកទទួលផលថ្មីបានភ្លាមៗ។
យើងខ្ញុំក៏បានបន្ថែមសមត្ថភាពក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ជា ដុល្លារស្វីស (CHF) និងយ៉េនជប៉ុន (JPY) ។

សេវាធនាគារគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធីលើទូរសព្ទរបស់យើងខ្ញុំ

កម្មវិធី BRED Bank Cambodia Connect មានមុខងារសេវាធនាគារជាច្រើន ដែលលោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារបានយ៉ាងងាយស្រួល។ លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនេះពី App Store ឬ Google Play។

android badge apple badge

ឬសេវាធនាគារលើអ៊ីនធើណិតពីកុំព្យូទ័រលើតុ ឬតាមទូរសព្ទ

អតិថិជនធនាគារលក្ខណៈអាជីវកម្ម និងលក្ខណៈបុគ្គលអាចចូលប្រើគណនីរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅទីនេះ៖